Regulativer

For ethvert vandforsyningsanlæg skal der ifølge Vandforsyningslovens § 55 udfærdiges et regulativ som skal indeholde nærmere regler om retten til forsyning fra forsyningsledningerne, herunder om forbruget skal måles ved vandmålere, og om grundejernes forpligtigelser med hensyn til vandindlæg. Regulativet kan endvidere indeholde andre bestemmelser af almindelig betydning for vandforsyningen.