Boringsnære beskyttelsesområder

Miljøstyrelsen har i 2016 igangsat et projekt for udpegning og sikring af beskyttelsesområder i nærområdet til almene vandværkers boringer. Beskyttelsesområderne kaldes ”boringsnære beskyttelsesområder” eller ”BNBO”.

Hvem vedrører projektet?

Projektet vedrører samtlige almene vandværker i Randers Kommune. Et alment vandværk er et vandværk med mindst 10 tilsluttede forbrugsenheder.

Hvad er projektets formål?

Formålet med projektet er at finde de vandværksboringer, hvor der i nærområdet findes arealer, hvor der er et særligt behov for beskyttelse af grundvandet. Det er områder, hvor nedsivende regnvand hurtigt når frem til boringen, og der samtidig er en særlig stor risiko for en forurening af grundvandet.

Eksempler på aktiviteter som kan give anledning til grundvandsforurening:

  • Oplag og håndtering af kemikalier, herunder olie- og benzinprodukter.
  • Vaskepladser til brug for landbrug og andre erhverv.
  • Anvendelse af pesticider på afgrøder, gårdspladser og fodboldbaner.
  • Jordvarmeanlæg og anlæg til nedsivning af spildevand.
  • Kunstgræsbaner.

Hvor kan jeg søge yderligere information?

Du kan læs mere om BNBO i Miljøstyrelsens vejledning om boringsnære beskyttelsesområder – BNBO.