Gebyrfinansieret kortlægning af grundvandet

Grundlaget for udarbejdelsen af indsatsplaner til grundvandsbeskyttelse er den geologiske kortlægning, som foretages af staten. Kortlægningen finansieres af gebyrer betalt af vandværkerne på baggrund af den udpumpede vandmængde.

Grundvandskortlægning

Den gebyrfinansierede grundvandskortlægning foretages af Miljøstyrelsen.

Her kan du finde yderligere baggrundsinformation om kortlægningen.

Opkrævning af grundvandsgebyr

Den gebyrfinansierede grundvandskortlægning foretages af Miljøstyrelsen. Indsatsplaner og den praktiske grundvandsbeskyttelse udføres efterfølgende af Randers Kommune.

SKAT opkræver på vegne af statens miljøcentre gebyrer til dækning af statens udgifter i forbindelse med kortlægningen. Dette gebyr skal dække statens omkostninger med den geologiske kortlægning af grundvandsressourcen beliggenhed, mængde og beskyttelse. En del af gebyret overdrages til kommunen til dækning af omkostninger i forbindelse med den efterfølgende indsatsplanlægning.

Gebyret opkræves ved alle anlægsejere i forhold til den udpumpede vandmængde med flg. undtagelser:

Anlæg med årlig indvinding på højest 3.000 m3, der ikke anvendes til markvanding, er undtaget for gebyr.
Mindre vandforsyningsanlæg for spredte bebyggelser i det åbne land med årlig indvinding på højest 6.000 m3 vand er tilsvarende undtaget for gebyr.
Landbrug og virksomheder med egen indvinding skal kun betale gebyr af en tredjedel af den tilladte indvindingsmængde, dog må der kun opkræves gebyr for maksimalt 25.000 m3 vand.