Vandværker

Drikkevandsforsyningen i Randers kommune er baseret på indvinding af grundvand, som flere steder kan sendes direkte ud til forbrugerne

Drikkevandsforsyningen er baseret på indvinding af grundvand. Grundvandet er af en sådan kvalitet, at det flere steder kan sendes direkte ud til forbrugeren uden nogen behandling. Det øvrige grundvand gennemgår en simpel behandling, som består i luftning af vandet med en efterfølgende filtrering gennem et sandfiltre. I denne proces fjernes jern- og manganforbindelser. 

To vandværker har en videregående vandbehandling, i forbindelse med fjernelse af arsen fra drikkevandet.

Find dit vandværk

Her har du mulighed for, at finde ud af hvilket vandværk du er tilsluttet, samt kontaktoplysningerne til vandværket.

Takster

Taksterne for tilslutning til vandværket og taksterne for forbrug af vandet kan findes ved det lokale vandværk.

Indberetning af oppumpede vandmængder og pejleresultater

Indberetning af oppumpede vandmængder og indberetning af pejleresultater skal ske her.

Tilslutning til vandværk

Hvis du skal tilsluttes det lokale vandværk, skal du rette henvendelse til vandværket

Kontrol af vandkvalitet

Vandværker og andre vandforsyningsanlæg, hvor der kræves vand af drikkevandskvalitet, har pligt til at få foretaget analyser af drikkevandet og råvandet. Analyserne skal foretages af et akkrediteret analyselaboratorium.

Tilladelse til vandindvinding

I henhold til vandforsyningslovens §18 må grundvand og overfladevand ikke indvindes uden tilladelse.

Grundvandsbeskyttelse

Grundlaget for kommunens arbejde er en kortlægning af grundvandet, der er gebyrfinansieret. Her forklares også den gebyrfinansierede grundvandskortlægning, der foretages af Statens regionale miljøcenter i Århus.

Kvalitetssikring på almene vandværker

I Randers Kommune er der 4 distributionsanlæg (vandværker som køber vand ved et andet vandværk), 33 almene vandværker der producere under 17.000 m3 om året, 40 almene vandværker der producere over 17.000 m3 om året og et alment vandværk der producere over 750.000 m3 om året.

Ansøgning om fornyet vandindvindingstilladelse til vandværksformål

Ansøgningsskema til vandværker med administrativt forlænget tilladelser. Vandværket skal sende en ansøgning om fornyet vandindvindingstilladelse til Randers Kommune inden den 1. september 2016.