25 meter beskyttelseszone

Den 1. august 2011 blev det lovpligtig, at udlægge en 25 meters sprøjtefri beskyttelseszone omkring alle vandindvindingsboringer, til almene vandværker.

Den 1. august 2011 blev det lovpligtig, at udlægge en 25 meters sprøjtefri beskyttelseszone omkring alle vandindvindingsboringer, til almene vandværker.

Beskyttelses zonen blev indført for, at beskytte mod forurening. Rundt om en indvindingsboring kan der opstå en tragteffekt. Tragteffekten betyder, at pesticider og gødning, der sprøjtes på jorden lige omkring en indvindingsboring kan blive trukket ned mod det grundvand, der pumpes op i boringen. Det skal beskyttelseszonen modvirke.

Tilsyn

Ved overtrædelse af forbuddet kan det få konsekvenser for landmanden. Konsekvensen kan være en reduktion i EU-støtten.

Indenfor den 25 meters beskyttelseszone der er etableret er etableret rundt om vandværksboringerne, må der ikke dyrkes afgrøder, gødskes eller anvendes pesticider.

Hvis det konstateres, at reglerne ikke overholdes kan man henvende sig til NaturErhvervstyrelsen, ved at sende en mail til baeredygtighed@naturerhverv.dk.

Landmanden skal, for at få udbetalt almindelig EU-støtte anmelde arealerne som omdriftsgræs, permanent græs eller udyrkede arealer. Hvis landmanden ikke overholder reglerne for 25 meters beskyttelseszonerne kan han få reduceret sin EU-støtte.

Godtgørelse

Den enkelte landmand kan søge om godtgørelse for 25 meters beskyttelseszonen.

Det beløb, landmanden skal have udbetalt indeksreguleres hvert år. Beløbet udbetales bagudrettet, for det år der lige er gået.

Perioden går fra august til august, og følger landmandens planår.

Ansøgningsfristen er 1. september.

Ansøgningen skal sendes til det vandværk, som boringen tilhører.