Boringsnære beskyttelsesområder

Randers Kommune har i august 2013 igangsat et projekt for udpegning og sikring af beskyttelsesområder i nærområdet til almene vandværkers boringer.

Randers Kommune har i august 2013 igangsat et projekt for udpegning og sikring af beskyttelsesområder i nærområdet til almene vandværkers boringer.

Beskyttelsesområderne kaldes ”boringsnære beskyttelsesområder” eller ”BNBO”.

Hvem vedrører projektet?

Projektet vedrører kun vandværker med en eller flere boringer udenfor områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD-områder) eller hvor indvindingsoplandet hovedsageligt ligger udenfor OSD-områder. De berørte vandværker fremgår af denne liste, mens OSD-områderne kan ses her: 

Hvad er projektets formål?

Formålet med projektet er at finde de vandværksboringer, hvor der i nærområdet (indenfor en afstand af 25- 300 meter) findes områder, hvor der er et særligt behov for beskyttelse af grundvandet. Det er områder, hvor nedsivende regnvand hurtigt når frem til boringen, og der samtidig er en særlig stor risiko for en forurening af grundvandet.

Eksempler på aktiviteter som kan give anledning til grundvandsforurening: 

  • Oplag og håndtering af kemikalier, herunder olie- og benzinprodukter.
  • Vaskepladser til brug for landbrug og andre erhverv.
  • Anvendelse af pesticider på afgrøder, gårdspladser og fodboldbaner.
  • Jordvarmeanlæg og anlæg til nedsivning af spildevand.

Hvor kan jeg søge yderligere information?

Du kan læs mere om BNBO i Miljøstyrelsens vejledning om boringsnærer beskyttelsesområder – BNBO og på kommunens hjemmeside www.randers.dk.

Randers Kommune har i september 2013 afholdt informationsmøder om projektet for de berørte vandværker. Se kommunens præsentation på møderne her Oplæg infomøde BNBO.

Forslag til boringsnærer beskyttelsesområder ved de udvalgte vandværksboringer er nu udarbejdet. De kan læses via nedenstående links.

Model Mariagerfjord

Model Randers Nord

Randers Midt og Syd - AEM

Fællesdokument