Gebyrfinansieret kortlægning af grundvandet

Den gebyrfinansierede grundvandskortlægning foretages af Miljøcenter Århus. Kortlægningen afleveres herefter til kommunen.

Grundvandskortlægning 

Den gebyrfinansierede grundvandskortlægning foretages af Miljøcenter Århus.

Opkrævning af grundvandsgebyr

Den gebyrfinansierede grundvandskortlægning foretages af Statens regionale miljøcenter i Århus. Indsatsplaner og den praktiske grundvandsbeskyttelse udføres efterfølgende af Randers Kommune.

SKAT opkræver på vegne af statens miljøcentre gebyrer til dækning af statens udgifter i forbindelse med kortlægningen. Dette gebyr skal dække Statens omkostninger med den geologiske kortlægning af grundvandsressourcen beliggenhed, mængde og beskyttelse. En del af gebyret overdrages til kommunen til dækning af omkostninger i forbindelse med den efterfølgende indsatskortlægning.

Gebyret opkræves ved alle anlægsejere i forhold til den tilladte indvindingsmængde givet efter Vandforsyningsloven for tilladelser til indvinding af grundvand med flg. undtagelser:

  • Anlæg med årlig indvinding på højest 3.000 m3, der ikke anvendes til markvanding, er undtaget for gebyr.
  • Mindre vandforsyningsanlæg for spredte bebyggelser i det åbne land med årlig indvinding på højest 6.000 m3 vand er tilsvarende undtaget for gebyr.
  • Landbrug og virksomheder med egen indvinding skal kun betale gebyr af en tredjedel af den tilladte indvindingsmængde, dog må der kun opkræves gebyr for maksimalt 25.000 m3 vand.