Kvalitetssikring på almene vandværker

I Randers Kommune er der 4 distributionsanlæg (vandværker som køber vand ved et andet vandværk), 33 almene vandværker der producere under 17.000 m3 om året, 40 almene vandværker der producere over 17.000 m3 om året og et alment vandværk der producere over 750.000 m3 om året.

I Randers Kommune er der 4 distributionsanlæg (vandværker som køber vand ved et andet vandværk), 33 almene vandværker der producere under 17.000 m3 om året, 40 almene vandværker der producere over 17.000 m3 om året og et alment vandværk der producere over 750.000 m3 om året. Disse vandværker skal inden udgangen af 2014, indføre kvalitetssikring jævnfør bekendtgørelse om kvalitetssikring på almene vandforsyninger.

Bekendtgørelsens formål

Dette skal ske for at forebygge forurening af drikkevandet, ved at stille skarpt på områder omkring vandværket og arbejdsrutiner, der har betydning for forebyggelse af forurening af drikkevandet.

Randers Kommune skal senest 6 måneder efter have besked om, at kvalitetssikringen er indført og hvilket system der er valgt.

Den driftsansvarlige

Kvalitetssikringssystemet indebærer blandt andet, at den eller de driftsansvarlige skal have gennemgået et kursus i almindelig vandværksdrift og elementær vandværkshygiejne.

Den driftsansvarlige kan være vandværkets formand, en fra bestyrelsen, en VVS-mand, en serviceringstekniker eller hvem vandværket har udnævnt som driftsansvarlig.

Hvis vandværket har overladt driften af vandværket til et serviceselskab, skal den eller de ansvarlige for vandværket sikre, at serviceselskabet lever op til kravene i bekendtgørelsen.

Hvis kommunen efterspørger det, skal vandværket kunne dokumentere, at den driftsansvarlige har gennemført kurset.

Kurset udbydes i dag af blandt andet DANVA, FVD og DVN, men der er også andre udbydere på markedet.

Krav til kvalitetssikring

Der er forskellige krav til kvalitetssikring afhængig af vandværkets størrelse.

Der skelnes mellem

  • Små vandværk, der leverer mindre end 17.000 m3/år
  • Mellemstore vandværker, der leverer mellem 17.000 m3/år til 750.000 m3/år
  • Store vandværker, der leverer over 750.000 m3/år

Små vandværker skal sørge for, at den driftsansvarlige gennemfører et kursus i almindelig vandværksdrift og elementær vandværkshygiejne.

Ligeledes ville det være en fordel for de små vandværker, at indføre driftsledelse og udarbejde tjeklister og handleplaner for den fremtidige vedligeholdelse og drift af vandværker.

Mellemstore vandværker skal opfylde bekendtgørelsens § 3, der omfatter

  • Kortlægning af hele vandværket
  • Arbejdsgange ved almindelig drift
  • Vurdering af risikoen for forurening fra det samlede produktionssystem
  • Udarbejde en handleplan for håndtering af den vurderede risiko
  • Opfølgning og dokumentation af gennemførte tiltag

Store vandværker skal indføre ISO22000, eller systemer der bygger på HACCP-principperne, som f.eks. DDS (Dokumenteret Drikkevands Sikkerhed) eller tilsvarende.

Opdeling af vandværkerne Liste over hvilke vandværker, som betegnes, som værende små, mellem store og store vandværker kan findes i banneret til højre.

Vejledning

Naturstyrelsen har i juli 2014 udsendt en vejledning til bekendtgørelse om kvalitetssikring på almene vandforsyninger.

Vejledningen gennemgår systematisk bekendtgørelsens krav til kvalitetssikring på almene vandværker. Vejledningen kan findes på Naturstyrelsens hjemmeside eller via banneret i højre side.

Bekendtgørelsen kan findes via banneret i højre side.

Randers Kommunes rolle

Randers Kommune vil i forbindelse med tilsyn på vandværkerne høre hvilke tiltag der har været udført, og drøfte med vandværket hvilke fremtidige handlinger der skal iværksættes for, at kvalitetssikre værket.

Kommunens skal inden for 6 måneder efter et kvalitetssikringssystem er indført have underretning om det. Underretningen skal ske via en mail til vand@randers.dk eller ved brev.