Tilladelse til vandindvinding

I henhold til vandforsyningslovens §18 må grundvand og overfladevand ikke indvindes uden tilladelse.

Lovområde

Vandforsyningsloven og bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning. I henhold til vandforsyningslovens §18 må grundvand og overfladevand ikke indvindes uden tilladelse. Anlæg til indvinding af vand må ikke etableres eller på væsentlig måde udbedres eller ændres, førend der er givet tilladelse til indvinding (§ 20). Der kræves tilladelse til indvinding af vand til markvanding. Tilladelse til indvinding af vand og etablering af vandindvindingsanlæg gives af kommunen. Kommunen kan give tilladelse til vandindvinding. Kommunen kan give tilladelse til etablering, udbedring eller ændring af vandindvindingsanlæg eller vandbehandlingsanlæg (§ 21).

Kommunen kan også give tilladelse til bortledning (grundvandssænkning).

Ansøgning

Ansøgningsskema om tilladelse til vandindvinding/udførelse af boring og vandbehandlingsanlæg m.v. kan printes ud fra denne hjemmeside, se listen herunder.   

Ansøgning om tilladelse til

Ansøgningsskemaerne sendes til: vand@randers.dk

Sagsgang

For at kommunen kan behandle ansøgningen og give en tilladelse efter Vandforsyningsloven, er der en række forhold, som skal oplyses af ansøgeren. Blandt andet skal der i en ansøgning om tilladelse til indvinding og etablering af anlæg til drikkevandsformål oplyses om arealforhold, boringer, formål med indvindingen, vandkvalitet, evt. forurenende forhold og vandbehandlingsanlæg.

Ansøgning om prøveboring (ansøgning om foreløbig tilladelse) sendes til kommunen. Kommunen vurderer herefter sagen og træffer en afgørelse på baggrund af vandressourceforhold, besigtigelse af borested, udtalelse fra embedslægeinstitutionen og evt. annoncering med 3 ugers klagefrist. Kommunens afgørelse (foreløbig tilladelse) meddeles ansøger med 4 ugers klagefrist. Herefter foretages borearbejde, prøvepumpning og råvandsanalyser. På baggrund heraf ansøges kommunen om endelig tilladelse til vandindvinding, behandlingsanlæg m.v. samt eventuel afledning af spildevand. Kommunen vurderer og træffer herefter afgørelse om det samlede projekt med baggrund i udtalelse fra embedslægeinstitutionen m.v.. Ansøgeren meddeles herefter endelig vandindvindingstilladelse, tilladelse til behandling m.v. samt evt. afledning af filterskyllevand med 4 ugers klagefrist.

Klagemulighed

Kommunens afgørelser i forbindelse med vandindvinding kan påklages til Miljøklagenævnet.

Tilsyn

Kommunen er tilsynsmyndighed i forbindelse med vandforsyningsanlæg.